اسوه های مدیریت و فرماندهی (زیست نامه فرماندهان صدر اسلام)

زیست نامه فرماندهان صدر اسلام

مولف حسین بادوام حسین علی پور سید محمد حسینی شاهرودی سید محمدرضا حسینی محمد زاهدی محمدرضا فیاض مصطفی آخوندی

زیر نظر پژوهشکده تحقیقات اسلامی

ناشر کتاب زمزم هدایت

اثر حاضر، بیان زندگینامه و شخصیت برخی از «فرماندهان» مشهور صدر اسلام و اصول فرماندهی نظامی به کار گرفته شده توسط آنان است. در این اثر در سه بخش به معرفی فرماندهان نظامی در عصر حیات پیامبر اسلام (ص)، سرداران عصر حکومت امام علی (ع) و دلاوران صحنه عاشورا پرداخته شده و چگونگی رزم آوری و فرماندهی آنان، نقش آنان در صحنه های نبرد و رشادت ها و در نهایت نحوه شهادت آن ها در میدان جنگ شرح داده شده است.

نگارنده این فرماندهان را اسوه تلاش، جهاد، ایثار و تندیس پاک تقوا معرفی کرده و حضور آنان در جبهه های جنگ در صدر اسلام را تعیین کننده ارزیابی کرده و اصول جنگ آوری و فرماندهی را از سیره نظامی آنان استخراج نموده است.

Comments (0)
Add Comment