یادداشت علی اکبر اشعری؛ رمزگشایی رفتار پیامبر در داستان

به نام خدا

رمزگشایی رفتار پیامبر در داستان

زمانی که در نوشتن داستان درباره سیره پیامبر اکرم می‌خواهیم به یکی از الگوهای رفتاری ایشان بپردازیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که این رفتار فراتر از ظاهر آن، دارای زمینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین براساس یک بنیان فکری و معرفتی است که بدون شناخت این زمینه‌ها و آن عقبه معرفتی که انگیزه پیامبر از آن رفتار را آشکار می‌سازد، نمی‌توان به فهم معنای رفتار پیامبر نائل شد و آن را به عنوان یک الگو برای دیگران نقل کرد. در واقع نویسنده داستان در باره سیره پیامبر اکرم با شناخت بستر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن رفتار و تدبر و تعمق در بنیان‌های معرفتی آن رفتار، در داستان خود به رمزگشایی از آن رفتار می‌پردازد تا بتواند خواننده را به یک الگو – ونه صرف یک رفتار ساده- پیوند بزند. والا صرف بیان یک واقعه تاریخی به متنی داستانی ارزش افزوده‌ای برای خواننده ایجاد نمی‌کند.

علی اکبر اشعری

Comments (0)
Add Comment