سیره نبوی ( منطق عملی)

سیره نبوی ( منطق عملی ) مجموعه اصولی است راهنما که برگرفته از قرآن کریم و راه و رسم پیامبر اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت است . این اصول قواعدی است کلی که جهت زندگی را وجوه مختلف فردی ، اجتمافی ، مدیریتی ، خانوادگی ، سیاسی ، نظامی ، و اقتصادی مشخص می کند . در کتاب حاضر در ۱۵۰ صفحه پس از بحثی اجمالی درباره سیره شناسی ، به نمونه هایی از این اصول [ بدون آوردن متن عربی آیات و روایات به منظور سهولت ] پرداخته شده است .

Comments (0)
Add Comment