جشنواره خاتم
Khatam Festival

نشست شورای راهبری با نویسندگان اولین جشنواره خاتم شهرکتاب مرکزی