جشنواره خاتم
Khatam Festival

نشست خبری دومین جشنواره خاتم بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق