جشنواره خاتم
Khatam Festival

نشست خبری اولین جشنواره خاتم بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق