جشنواره خاتم
Khatam Festival

نخستین کارگاه داستان نویسی خاتم مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان