جشنواره خاتم
Khatam Festival

رونمایی از کتاب خاتم اولین جشنواره خاتم مسجد امام جعفر صادق