جشنواره خاتم
Khatam Festival

دومین کارگاه داستان نویسی خاتم دانشگاه علوم پزشکی شیراز