جشنواره خاتم
Khatam Festival

اختتامیه دومین جشنواره خاتم مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان