جشنواره خاتم
Khatam Festival

اختتامیه اولین جشنواره خاتم نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران شهر آفتاب