جشنواره خاتم
Khatam Festival

« ساختار جشنواره »

ـ شورای راهبری متشکل از مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی به عنوان رئیس این شورا و مدیران ارشد نهادها و موسسات مشارکت کننده و دو نفر به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب هیات مدیره دفتر نشر فرهنگ اسلامی می‌باشند.

ـ رئیس جشنواره که در هر دوره به پیشنهاد مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی و تصویب شورای راهبری جشنواره تعیین می‌شود.

– شورای علمی متشکل از پنج‌ تا هفت نفر چهره های سرشناس مرتبط با موضوع جشنواره که در هر دوره توسط شورای راهبری انتخاب می‌شوند.

– رئیس و دبیر هیأت علمی که در هر دوره توسط شورای راهبری انتخاب می‌شوند.

– دبیر اجرایی که توسط رئیس جشنواره انتخاب می‌شود.